" " Update cookies preferences

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A G.L.M. Stúdió
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság (1136 Budapest, Hollán
Ernő utca 38. A. ép. 5. em. 2.), továbbiakban

„Adatkezelő”)
mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Adatkezelő
tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez
fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon
foglalja össze, hogy milyen adatokat
gyűjtünk, azokat miként használhatjuk

fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett
adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes
szabályozás az említett rendeletben található, további információigény esetén
javasoljuk a Rendelet
tanulmányozását.

 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi
elveket követi:

    A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad
megszerezni és feldolgozni.

   A Személye adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon
    nem szabad felhasználni.

A Személyes adatoknak tárolásuk céljával
arányban kell állniuk,
és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

A Személyes
adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett azonosítását
csak a tárolás céljához szükséges
ideig teszi lehetővé.

Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan. megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli
az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően az kiterjed kifejezetten, de nem kizárólag
az Adatkezelővel gazdasági (üzleti)
tevékenysége során kapcsolatba

kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek, az Adatkezelő
leendő munkavállalóinak (álláskeresők) a személyes adatai
kezelésére is, a www. funcode.hu weboldal
használatára, az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

Fogalmak

Személyes. adat – azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható.

Adatkezelés

– a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy
műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy,   közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének
céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az
uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 Adatfeldolgozó
– az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel.

 Címzett –
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a
személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egyedi
vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

 Harmadik. fél – az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos
az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 Az érintett. hozzájárulása – az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez.

 Profilalkotás
– személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek
során a személyes adatokat valamely
természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen
a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi
állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

 Adatvédelmi. incidens – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 Hatóság: NemzetiAdatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság,
www.naih.hu

 

 

Adatkezelő (szolgáltató) megjelölése, elérhetőségei:

 

 

Adatkezelő neve: G.L.M. Stúdió Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság

Cégjegyzékszám: 01-06-211753

 

 Székhelye: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 38. A. ép.
5.em. 2.

Postai címe: 1136
Budapest, Hollán Ernő u. 38. A. ép. 5.em. 2.

Telefonszáma: +36
20 943 7757

E-mail címe:

garami.sz@gmail.com

Adatkezelés
célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére
jogosultak az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek vonatkozásában, a www.funcode.hu weboldal
használata

Jelen fejezet
rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed,
akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe
veszik. Adatkezelés célja

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges
mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az
adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A
személyes adat csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső
utasításokban szabályozta, hogy csak
az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék
az adatokat.

 

A személyes
adatok feldolgozása elengedhetetlen az Érintett által kötött Szerződés
teljesítéséhez, az Európai Parlament
és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül
helyezéséről 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (továbbiakban csak “GDPR”) 6. cikk. 1. bek. b) pontja
értelmében.

 

Adatkezelő a személyes adatokat
jogos érdekből kezeli
az alábbi esetekben:

 

Az Adatkezelő jogos érdek alapján
kezeli az Érintett
személyes adatait az alábbi esetekben:

 

A személyes
adatok feldolgozásának célja a személyes adatoknak az Adatkezelő részéről történő begyűjtése, tárolása és feldolgozása, és azok felhasználása számlázási célok, szerződéskötés (jegyvásárlás és a megrendelt

és nyújtott egyéb szolgáltatással kapcsolatos egyéb feladatok) érdekében,
ideértve az Érintettel való későbbi
kommunikációt is (reklamáció, jegypótlás, jegycsere stb.), valamint az
Adatkezelő saját marketing céljai, a
Szolgáltatásnyújtás, termékekről szóló információk küldése érdekében. A
felhatalmazás kiterjed az akár elektronikus eszközök útján küldött
kommunikációra is (e-mail,
sms, telemarketing).

 

Az Érintett
polgári jogi felelősséggel tartozik az általa nyújtott pontatlan vagy lejárt
személyes adatok felhasználásából eredő károkért.

 

Adatkezelő    a    Személyes    adatokat    törvényi    előírás    alapján    kezeli    az    alábbi    esetekben:

 számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.)

Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és
önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

 Kapcsolattartás webes felületen eszközölt
érintetti megkeresések megválaszolása

 Marketing
cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése – anonim felhasználó azonosítók (cookie, vagy süti) alkalmazása során

 A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Előzőeknek megfelelően a megjelölt
jogalapra hivatkozva a következő adatokat
gyűjtjük és kezeljük
a megjelölt megőrzési
ideig.

 

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN
KEZELT ADATOK

Adat megnevezése                                                                                             Megőrzési idő

Név

Szállítási Cím Telefonszám E-mail cím IP cím

Számlázási címTÖRVÉNYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN
KEZELT ADATOK

Adat megnevezése:                               Megőrzési Idő:

Számviteli bizonylatok adatai.                  Megőrzési idő a vonatkozó törvényben előirt ideig

 

 

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL KEZELT ADATOK

Adat megnevezése és megőrzési ideje:

Név: Megőrzési idő a leiratkozásig

E-mail cím: Megőrzési idő a leiratkozásig Telefonszám: Megőrzési idő a leiratkozásig

 

Weboldalon eltöltött
idő kezdő és befejező időpontja weboldal használat során:

Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti
élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi
törléséig Érintett számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs
rendszer típusa

Weboldal használata során: Az alkalmazott (technikai vagy
opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti
Érintett általi törléséig

Érintett Weboldalakkal kapcsolatos aktivitására vonatkozó
adatok – Weboldal használata során: Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett
általi törléséig

A leiratkozás módjáról az Érintett
a Tájékoztató későbbi
fejezetében tájékozódhat.

 

 Személyes adatok
összegyűjtése, felhasználása és továbbítása Adatkezelő:

     Időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési gyakorlatáról.

Kizárólag. meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. Abegyűjtött információ mindig    az
 adott. célnak  megfelelő, annak    szempontjából    releváns    és megfelelő    mértékű.

Az adott cél szempontjából ésszerűlépéseket tesz annak  érdekében, hogy Érintett személyes adatai a célnak megfelelő       mértékben       teljesek, pontosak, naprakészek       és  megbízhatóak       legyenek.

Promóciós célokra kizárólag az ön beleegyezésével használja személyes adataités lehetőséget ad arra, hogy az           ilyen     jellegű  kommunikációt  megtiltsa.

Arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:Adatfeldolgozó              Cégjegyzékszám/adószám                       Végzett tevékenység

 

 

ALKON PROJEKT Kft.

12728772-2-05

online stream felület üzemeltetése,

 

 

ügyfélszolgálat

 

 

 Adatkezelő az adatokat következő.  címzetteknek továbbítja:

Társaság. ügyfélkiszolgálással, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. ellátó munkavállalói, megbízottjai.

 Könyvelési, adózási.  feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

 Adatkezelő tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal
használatával (webes érintetti
kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával
és azok Érintetti elfogadásával valósul meg. A cookie-k
lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze az Adatkezelő.

Az Adatkezelő a
webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó
számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra
kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

A cookie egy olyan egyedi azonosításra, illetve
profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Érintett számítógépére
helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet
azonosítani, csak az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő
információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók

egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a
szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a
célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől
kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási
lehetőségeket.

A cookie-k segítségével például tárolásra kerülnek az
Érintettek preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek
meg és elemzik a webhely működését. Mindezek érdekében
az olyan érintetti
tevékenységek, mint például
relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt
funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.

 

Amennyiben az
Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja
van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi
azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor

az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni, ebben az esetben
azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában
éri majd el az Érintett,
mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

 

A szolgáltatásokat
nagyszámú felhasználó használja változatos szoftver- és hardver-környezetben,
eltérő felhasználási céllal és
területtel. A szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban a
felhasználók igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikről átfogó
képet kap a webhelyüzemeltetője. A
felhasználók nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés
mellett hatékony kiegészítő módszer,
ha a szokásaikat és a szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyűjtik
és elemezi a webhely üzemeltetője.

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent
megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak
biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a szükséges
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Info tv., valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre

juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az
Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.

A
szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások
is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi,
illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait
szolgálják, amikor nem az Adatkezelő
számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ
bármely pontján elhelyezhető
szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől
lényegében független, nagy   biztonságú, rugalmasan   bővíthető
informatikai   tároló   és
feldolgozó   kapacitást   nyújtanak.
Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent

megtesz, hogy azokkal az Érintettek adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó
szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze. Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat
is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes

adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Az Adatkezelő felhívja
az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen
linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy

mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési tájékoztatót. Jelen
Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozik. Amennyiben bármilyen adatát az érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni
az Adatkezelő általi
adatkezelést, az ilyen
módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie. Személyes
adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága

<![if !supportLists]>1.  <![endif]>Hozzáférés

Az Érintett
jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy Személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

<![if !supportLists]>a)  <![endif]>az adatkezelés céljai;

<![if !supportLists]>b)  <![endif]>az érintett Személyes adatok
kategóriái;

<![if !supportLists]>c)  <![endif]>azon címzettek
vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat
közölték vagy közölni
fogják.

<![if !supportLists]>2.  <![endif]>Módosítás, helyesbítés

Érintett jogosult
arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan Személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos Személyes adatok egyebek
mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.

 

<![if !supportLists]>3.  <![endif]>Hordozhatóság

Az Érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott Személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek
a Személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha:<![if !supportLists]>a)  <![endif]>az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és

<![if !supportLists]>b)  <![endif]>az adatkezelés automatizált módon történik.

Személyes adatok törlése,
korlátozása, tiltakozás joga

<![if !supportLists]>1.  <![endif]>Törlés

<![if !supportLists]>(1)  <![endif]>Érintett
jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó Személyes adatokat,
Adatkezelő pedig köteles
arra, hogy Érintettre vonatkozó Személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi
indokok valamelyike fennáll:

<![if !supportLists]>a)  <![endif]>a Személyes
adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;

<![if !supportLists]>b) <![endif]>Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül
visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;

<![if !supportLists]>c)  <![endif]>Érintett a
saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés
miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;

<![if !supportLists]>d)  <![endif]>a Személyes adatokat jogellenesen kezelték;

<![if !supportLists]>e)  <![endif]>a Személyes
adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell;

<![if !supportLists]>f)  <![endif]>a Személyes
adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került
sor.

<![if !supportLists]>(2)  <![endif]>Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes
adatot, és az (1) bekezdés
értelmében azt törölni
köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket,
hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó Személyes adatokra mutató linkek
vagy e Személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

<![if !supportLists]>(3)  <![endif]>Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

<![if !supportLists]>a)  <![endif]>a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

<![if !supportLists]>b)  
<![endif]>a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre
alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;

<![if !supportLists]>c)  <![endif]>Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

<![if !supportLists]>d)  
<![endif]>Közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben az (1) bekezdésben említett
jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

<![if !supportLists]>e)  <![endif]>jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

<![if !supportLists]>2.  <![endif]>Korlátozás

<![if !supportLists]>(1)  <![endif]>Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő
korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:

<![if !supportLists]>a)  <![endif]>Érintett vitatja a Személyes
adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;

<![if !supportLists]>b)  <![endif]>az adatkezelés jogellenes, és Érintett
ellenzi az adatok
törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;<![if !supportLists]>c)  <![endif]>Adatkezelőnek
már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett
igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

<![if !supportLists]>d)  <![endif]>Érintett a
saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett
jogos indokaival szemben.

<![if !supportLists]>(2)  
<![endif]>Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás
alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi
személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

<![if !supportLists]>(3)  <![endif]>Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére
az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

<![if !supportLists]>3.  <![endif]>Tiltakozás

Az Érintett
jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon Személyes adatainak
kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat vagy az
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti
tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes
adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a vonatkozó
Személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve
a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett
tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a Személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei

Felhasználó a
személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott
esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult továbbá pert indítani
a – választása szerint
a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c. Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Web: naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Tájékoztató változásai

Adatkezelő
fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül
módosítsa vagy frissítse és a friss
változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított
változat közzétételét követően
összegyűjtött Személyes adatokra
érvényes. A mindenkor
hatályos Tájékoztató elérhető
az alábbi linken:
https://www.funcode.hu/privacy/

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse
a változtatásokat, illetve
informálódjon, hogy a változások hogyan
érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2022. szeptember
21.